Projekty realizowane

2021:

Koncepcja struktur kluczowych: wielopoziomowe znaczenie gniazd ptaków jako dowód na istnienie krytycznych komponentów ekosystemu - OPUS 21 - kierownik - dr. hab. inż. Michał Ciach. Nr projektu: 2021/41/B/NZ8/03456; termin zakończenia projektu - 2026 r.


Bioróżnorodność w gradiencie złożoności siedlisk: rola mikrosiedlisk nadrzewnych  - PRELUDIUM 20 - kierownik - mgr. inż. Fabian Przepióra. Nr projektu: 2021/41/N/NZ9/03441; termin zakończenia projektu - 2025 r.

 
Refugia czy śmiertelne pułapki? Jak powrót inżyniera ekosystemu zmienia rozmieszczenie megafauny poprzez rearanżacje zasobów i ryzyka w skali krajobrazu?- PRELUDIUM 20 - kierownik - mgr. Izabela Fedyń. Nr projektu: 2021/41/N/NZ8/02423; termin zakończenia projektu - 2025 r.

Integracyjne podejście do wyjaśnienia molekularnych mechanizmów uczestniczących w sukcesie roślin inwazyjnych: epigenetyka, broń przeciwko depresji wsobnej - PHC Polonium 2021 (NAWA) - kierownik - dr hab. inż. Anna Gazda. Nr projektu: BPN/BFR/2021/1/00009; termin zakończenia projektu - 2023 r.

2020:

 „Struktura genetyczna populacji roślin lasów łęgowych w górskich zlewniach”.- Niniejszy projekt dotyczy zagadnień z dziedziny genetyki krajobrazowej i skupia się na krajobrazach dolin rzecznych (‘riverscape genetics’). Celem badań jest 1) poznanie zależności pomiędzy charakterystyką zlewni a genetycznym zróżnicowaniem populacji roślin lasów łęgowych; 2) poszerzenie wiedzy nt. przestrzennego zróżnicowania genetycznego roślin lasów łęgowych w obrębie całej górskiej zlewni; oraz 3) zbadanie, czy fragmentacja rzek przez zapory wpływa na genetyczną izolację populacji roślin nadrzecznych. Projekt trwa 48 miesięcy i realizowany jest w konsorcjum z Instytutem Botaniki im. W. Szafera, PAN w Krakowie oraz we współpracy z badaczami z University of Lisbon (Portugalia) i Umeå University (Szwecja). – OPUS 18 - kierownik: dr Remigiusz Pielech. NCN OPUS Nr projektu: 2018/31/B/NZ8/02786; termin zakończenia projektu - 2023 r.

 IMBIO - Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych. Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki); Lider - Uniwersytet Warszawski; kierownik projektu - dr Piotr Tykarski; UR jest członkiem konsorcjum - kierownik - dr hab. inż. Anna Gazda; wykonawcy: dr Remigiusz Pielech, inż. Kacper Foremnik. Nr projektu: POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19. Termin zakończenia projektu (URK) 2022

2019:

Wpływ rozległych intensywnych zaburzeń na relacje między roślinożercami a naturalnym odnowieniem lasu - OPUS 16 - kierownik - prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk. Nr projektu: 2018/31/B/NZ8/02786; termin zakończenia projektu - 2023 r.

2017:

Różnice w architekturze podrostów cienioznośnych gatunków drzew wzdłuż gradientu świetlnego, siedliskowego i wysokościowego w odniesieniu do ich tempa wzrostu i śmiertelności - SONATA 11 - kierownik - dr inż. Olga Orman. Nr projektu: 2016/21/D/NZ8/01151; termin zakończenia projektu - 2022 r.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK