Ogłoszenia

Ogłoszenie 2. 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na stanowisko adiunkta naukowego w Katedrze Bioróżnorodności Leśnej

 

(post-doc) w ramach grantu OPUS 16 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

 

Osoba na tym stanowisku będzie zatrudniona w wymiarze pełnego etatu i będzie realizowała zadania badawcze w ramach grantu OPUS 16 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Wpływ rozległych intensywnych zaburzeń na relacje między roślinożercami a naturalnym odnowieniem Lasu”(grant 2018/31/B/NZ8/02786). Celem projektu jest przeanalizowanie związków pomiędzy rozległymi zaburzeniami (takimi jak huragany czy gradacje kornika) w lasach, procesem naturalnego odnawiania lasu oraz zgryzaniem młodych drzew przez kopytne ssaki roślinożerne. Popularny opis projektu można znaleźć na stronach NCN (www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/434272-pl.pdf). Zadania adiunkta naukowego obejmować będą koordynację (wraz z kierownikiem projektu) prac terenowych oraz laboratoryjnych, zarządzanie gromadzonymi danymi, analizy statystyczne oraz przygotowanie manuskryptów prezentujących wyniki badań.

 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają n/w wymagania kwalifikacyjne  oraz posiadają:

 

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie leśnictwo lub w dyscyplinie nauki biologiczne,
 • umiejętność analizowania danych ilościowych i pisania tekstów naukowych,
 • dobrą znajomość środkowoeuropejskiej flory roślin naczyniowych,
 • udokumentowany dorobek naukowy o zasięgu międzynarodowym (główny autor przynajmniej dwóch prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR)
 • udokumentowane uczestnictwo w realizacji projektów badawczych oraz w stażach naukowych,
 • udokumentowaną aktywność w zakresie działalności organizacyjnej potwierdzoną uczestnictwem w komitetach, komisjach innych gremiach naukowych,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym oraz zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej,
  • biegła znajomość języka angielskiego.

 

 

 

Dokumenty należy składać

w Dziekanacie Wydziału Leśnego UR: al. 29 Listopada 46, 31-425  Kraków,

w terminie do dnia 25 sierpnia  2020 roku

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 20 września 2020 roku

więcej informacji

 

 

 

 

Ogłoszenie 1.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DOKTORANTA

 

 Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poszukuje doktoranta-stypendysty do pracy w Katedrze Bioróżnorodności Leśnej. Doktorant będzie realizował zadania badawcze w ramach grantu OPUS 18 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pn. „Struktura genetyczna populacji roślin lasów łęgowych w górskich zlewniach”. Niniejszy projekt dotyczy zagadnień z dziedziny genetyki krajobrazowej i skupia się na krajobrazach dolin rzecznych (‘riverscape genetics’). Celem badań jest 1) poznanie zależności pomiędzy charakterystyką zlewni a genetycznym zróżnicowaniem populacji roślin lasów łęgowych; 2) poszerzenie wiedzy nt. przestrzennego zróżnicowania genetycznego roślin lasów łęgowych w obrębie całej górskiej zlewni; oraz 3) zbadanie, czy fragmentacja rzek przez zapory wpływa na genetyczną izolację populacji roślin nadrzecznych. Projekt trwa 48 miesięcy i realizowany jest w konsorcjum z Instytutem Botaniki im. W. Szafera, PAN w Krakowie oraz we współpracy z badaczami z University of Lisbon (Portugalia) i Umeå University (Szwecja).

 

Do zadań doktoranta będą należały m.in.: 

 • badania terenowe w zlewni Górnego Sanu oraz w otoczeniu zapór zlokalizowanych w Karpatach i Sudetach (ponad 100 dni roboczych);
 • prace laboratoryjne polegające na izolacji DNA z blisko 4000 próbek zebranych w terenie;
 • systematyczny przegląd literatury oraz metaanaliza danych źródłowych;
 • statystyczna analiza danych;
 • pisanie prac naukowych w języku angielskim oraz prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych;
 • wykonanie pracy doktorskiej w oparciu o prowadzone badania.

 

Idealny kandydat to osoba, której zainteresowania i doświadczenie związane są z ekologią populacyjną, ekologią zbiorowisk lub ekologią molekularną, oraz posiadająca przynajmniej podstawowe doświadczenie w zakresie analiz statystycznych lub analiz przestrzennych w środowisku GIS. Inne pożądane cechy to motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy zespołowej oraz dyspozycyjność.

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

 • Tytuł magistra w zakresie biologii, ochrony środowiska, leśnictwa lub nauk pokrewnych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca pisanie prac naukowych, wystąpienia na konferencjach oraz swobodne porozumiewanie się z zagranicznymi partnerami;
 • Gotowość do prowadzenia badań terenowych w trudnych górskich warunkach (do realizacji tego zadania pożądana jest dobra sprawność fizyczna);
 • Prawo jazdy umożliwiające prowadzenie samochodu osobowego podczas wyjazdów służbowych.

  

Dodatkowymi atutami będą: 

 • Znajomość ekologii i funkcjonowania ekosystemów dolin rzecznych;
 • Podstawowa umiejętność programowania w środowisku R;
 • Podstawowa znajomość pracy w środowisku GIS (preferowane środowisko ArcGIS);
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z izolacją lub sekwencjonowaniem DNA;
 • Znajomość środkowoeuropejskiej flory;
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych w naukach przyrodniczych.


Wymagania formalne: 

Kandydaci muszą spełniać wymagania NCN opisane w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

 

więcej..

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK